Για το πλατύ κοινό, το αλουμίνιο είναι γνωστό από τα κουφώματα και τις συσκευασίες ή είναι συνειρμικά συνδεδεμένο με αυτούς τους δύο μεγάλους τομείς εφαρμογών του, οι οποίοι κατέχουν ένα σχετικά μικρό μερίδιο της συνολικής κατανάλωσης του υλικού. Κι ενώ η βιομηχανία των κτιριακών κατασκευών διευρύνει διαρκώς τη χρήση των προϊόντων αλουμινίου, και εισάγει καινοτόμες εφαρμογές, ωθώντας έτσι την έρευνα και την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα αυτό.

Σχετικά νέο υλικό με πολλά πλεονεκτήματα, το αλουμίνιο χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην κατασκευή μερών των πρώτων αεροσκαφών. Σύντομα, άρχισαν να παράγονται κράματα αλουμινίου, κατάλληλα για κτιριακές εφαρμογές. Πρόκειται για ένα υλικό, το οποίο μπορεί να συμμετέχει σε ένα κτίριο ως μέταλλο με τα κράματά του, με μεγάλη ποικιλία μορφών και διάφορους ρόλους. Από τις πρώιμες φάσεις της κατασκευής, μέχρι την καθημερινή λειτουργία του κτιρίου, ένα απεριόριστο πλήθος προϊόντων από κράματα αλουμινίου συμμετέχουν, ενσωματώνονται ή συμπληρώνουν την κατασκευή ή τον εξοπλισμό λειτουργίας της.

Ικριώματα και κινητές σκάλες, επενδύσεις όψεων, υαλοπετάσματα και τοιχοπετάσματα, επιστεγάσεις ή επικαλύψεις, κουφώματα, δάπεδα, χωρίσματα και  διαχωριστικά, σκίαστρα, περσίδες, ψευδοροφές αποτελούν τις πιο συνήθεις εφαρμογές των κραμάτων  αλουμινίου στις κτιριακές κατασκευές.

Στις κατασκευές αυτές που αποτελούνται από σκελετό και στοιχεία πλήρωσης, ο σκελετός συντίθεται από ράβδους αλουμινίου διαφόρων διατομών (αρχιτεκτονικά ή οικοδομικά προφίλ). Τα στοιχεία πλήρωσης μπορεί να είναι φύλλα από διαφανή ή διαφώτιστα υλικά (τζάμι, συνθετικό φύλλο, κ.λπ.), είτε αδιαφανή πανό (βιομηχανικά προϊόντα ξύλου, μεταλλικό φύλλο σε συνδυασμό με μονωτικό υλικό). Οι κατασκευές διακρίνονται σε στοιχεία του κελύφους ενός κτιρίου (εξωτερικά κουφώματα, υαλοπετάσματα, επιστεγάσεις αιθρίων) και σε στοιχεία διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων (εσωτερικά κουφώματα, χωρίσματα). Η διάκριση αυτή σχετίζεται με τη φύση και την ένταση των καταπονήσεων που υφίστανται, και τη συμπεριφορά που οφείλουν να παρουσιάζουν οι κατασκευές αυτές. Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές αναφέρονται σε ολοκληρωμένες κατασκευές και όχι στα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται.

Οι συνδέσεις μεταξύ των ράβδων πραγματοποιούνται κατά κανόνα με μηχανικό τρόπο, με ή χωρίς την παρεμβολή ειδικών εξαρτημάτων. Όλα τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (σύνδεσης, λειτουργίας, ανάρτησης κ.λπ) κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου ή άλλων μετάλλων, τα οποία δεν υφίστανται φθορές από διάβρωση, και δεν αλληλεπιδρούν ηλεκτροχημικά με το αλουμίνιο.