Διευκρινίσεις αναφορικά με το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης για τις πέργκολες και τα στέγαστρα εξέδωσε το ΥΠΕΝ.

Στις διευκρινήσεις σημειώνονται τα εξής:

Θέμα: Σχετικά με την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν.4067/12

Σχετ.: α) Το υπ’ αριθμ. 131/18-3-2019 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι συμφωνούμε με τις απόψεις σας, δηλαδή ότι το τελευταίο εδάφιο της εν θέματι διατάξεως, το οποίο ορίζει ότι «Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α` και ια` δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης.», δεν αφορά μόνο στα πρατήρια υγρών καυσίμων αλλά σε όλες τις χρήσεις κτιρίων και επομένως με δεδομένο ότι στις εκτός σχεδίου περιοχές, δεν απαιτείται η εξασφάλιση της υποχρεωτικής φύτευσης της παρ. 2 α του άρθρου 17 του ΝΟΚ, έχουμε την άποψη ότι ο ανωτέρω περιορισμός τέθηκε για τον έλεγχο των κατασκευών αυτών (πέργκολες και στέγαστρα) στις περιοχές αυτές.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΑΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δείτε παρακάτω τι αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη:

Ν.4067/2012

Άρθρο 17
Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις

  1. Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές:

α) Πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα.

β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.

γ) Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καθόδου προς τους υπόγειους χώρους ή μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

δ) Ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες.

ε) Συστοιχία επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

στ) Δεξαμενή αερίου καυσίμου, όπως και αποθήκη συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων εφόσον δεν μπορεί να είναι υπόγειες.

ζ) Καπνοδόχοι.

η) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

θ) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, και κλιματιστικών σε παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέα κτίρια, ύστερα από έγκριση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου φορέα, ως προς την ένταξή τους στο χώρο.

ι) Κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα με μέγιστο πλάτος προεξοχής 1/2 Δ.

ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων μπορούν να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή δ.

ιβ) Οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων, οι δεξαμενές, οι αντλίες διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων και τα στέγαστρά τους, στις θέσεις που εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α΄ και ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης.

Διαβάστε περισσότερα νέα σχετικά με νόμους και κανονισμούς στο τεύχος του Sun & Shadow που κυκλοφορεί και μπορείτε να διαβάσετε δωρεάν.