Με την ολοκλήρωση της νέας αναβάθμισης στο ηλεκτρονικό σύστημα «e-Άδειες» η οποία τέθηκε ήδη σε παραγωγική λειτουργία, προκειμένου η διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4759/2020., το ΤΕΕ αποφάσισε να προχωρήσει στην επέκταση του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών για την υποστήριξη φορέων έκδοσης εγκρίσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 215 «Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών» του ν. 4782 (ΦΕΚ 36Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση της ανωτέρω επέκτασης, το ΤΕΕ προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη σύμβαση με τίτλο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με το Άρθρο 215 «Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών» του ν. 4782 (ΦΕΚ 36Α/9-3- 2021)».

Αναλυτικά, με την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, θα υλοποιηθούν τα εξής υποσυστήματα:

  • Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών για την διασύνδεση με υπηρεσίες που θα επιλέξουν την περίπτωση α) του Άρθρου 215 «Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών» του ν. 4782.Θα υλοποιηθεί δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή XML ή JASON των απαραίτητων δεδομένων μιας αίτησης από το σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών προς εξωτερική υπηρεσία με τεκμηρίωση των δεδομένων καθώς και της δυνατότητας εισαγωγής των δεδομένων προς ενημέρωση της αρχικής εγγραφής
  • Τροποποίηση των δεδομένων παραμετροποίησης των υποστηριζόμενων υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες έτσι ώστε να καθοδηγείται κάθε αίτηση ανάλογα με το είδος της και την χωροθέτηση της.Προσθήκη στο υπάρχον σχήμα δεδομένων ιεραρχιών αιτήσεων και φορέων σε συνάρτηση με την διοικητική διαίρεση της χώρας σε επίπεδο Δήμου. Επίσης τροποποίηση της εφαρμογής έτσι ώστε να καθοδηγεί τον χρήστη στην κατάλληλη για κάθε αίτηση υπηρεσία.
  • Επέκταση του σχήματος πιστοποίησης χρηστών και απόδοσης ρόλων για τους υπαλλήλους των εντασσόμενων υπηρεσιώνΘα επεκταθεί το σχήμα διαχείρισης χρηστών των υπηρεσιών που προβαίνουν σε έλεγχο αιτήσεων και έκδοσης εγκρίσεων.
  • Δομή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά τύπο αίτησης και υπηρεσίαΤο σύστημα θα επεκταθεί έτσι ώστε να ελέγχει τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και τις επιμέρους περιπτώσεις δικαιολογητικών ανάλογα με τον τύπο της αίτησης και την υπηρεσία υποδοχής.
  • Προσαρμογή της διεπαφής του τελικού χρήστη (αρμόδιου μηχανικού)Η τελική διεπαφή του λογισμικού πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την υποστήριξη νέων υπηρεσιών πλην των (Υ.Δομ.) που ήδη υποστηρίζονται με αντίστοιχη παραμετροποίηση σε επίπεδο εμφανιζόμενων δεδομένων.
  • Προσαρμογή των αναφορών έκδοσης εγκρίσεωνΓια κάθε νέα υπηρεσία που εντάσσεται θα δημιουργηθούν αναφορές εγκρίσεων σε αντιστοιχία με το είδος κάθε αίτησης και αρμόδιας υπηρεσίας.
  • Αυτόματη ανάρτηση των εγκρίσεών στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» εφόσον απαιτείταιΑνάλογα με την απαίτηση κάθε υπηρεσίας θα δύναται να αναρτάται αυτόματα κάθε έγκριση στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ εφόσον απαιτείται.

Πηγή: news.b2green.gr