Η αναθεωρημένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει ένα κτιριακό απόθεμα μηδενικών εκπομπών και πλήρως απανθρακοποιημένο έως το 2050. Τα προτεινόμενα μέτρα θα αυξήσουν το ποσοστό ανακαινίσεων, ιδίως των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, σε κάθε κράτος μέλος.

Η αναθεωρημένη οδηγία θα εκσυγχρονίσει το κτιριακό απόθεμα, καθιστώντας το πιο ανθεκτικό και προσβάσιμο. Στηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, την ψηφιοποίηση των ενεργειακών συστημάτων για τα κτίρια και την εγκατάσταση υποδομών βιώσιμης κινητικότητας. Καθοριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι η αναθεωρημένη οδηγία διευκολύνει την πιο στοχευμένη χρηματοδότηση επενδύσεων στον οικοδομικό τομέα, συμπληρώνοντας άλλα μέσα της ΕΕ που στηρίζουν τους ευάλωτους καταναλωτές και καταπολεμούν την ενεργειακή φτώχεια.

Σύμφωνα με τη στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων», αυτή η πρόταση θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ για τα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις, ορίζοντας τι είναι τα κτίρια μηδενικών εκπομπών, η ριζική ανακαίνιση και τα πρότυπα χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων. Εισάγει τα «διαβατήρια ανακαίνισης» και διευκολύνει τη χρήση νέων δεικτών μέτρησης επιδόσεων, όπως, μεταξύ άλλων, η τελική ενέργεια που καταναλώνεται και οι ανθρακούχες εκπομπές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.