Η VIOMAL S.A., πρωτοπόρος βιομηχανία στον σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων ρολού και σίτας αλουμινίου στην Ελλάδα και θυγατρική της ElvalHalcor Α.Ε., δεσμεύεται να επιδεικνύει ευθύνη και σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία και ανακοινώνει την πιστοποίησή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015. Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μετά από επιθεώρηση από τον εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης, TÜV AUSTRIA Hellas.

Η πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 σχετικά με την Περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και η επαναπιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2021, επιβεβαιώνουν την προσήλωση και προτεραιότητα της VIOMAL σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, όπως και η μητρική της, ElvalHalcor. Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές και απαραίτητο στοιχείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της VIOMAL.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία προχώρησε στην κατάρτιση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΠΠΔ) των σημαντικών περιβαλλοντικά ενεργών παραγόντων, και δεσμεύεται για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015, τη νομοθεσία και την Περιβαλλοντική της Πολιτική.

Το αναλυτικό ΠΠΔ της VIOMAL περιγράφει σε μετρήσιμους όρους όλες τις λειτουργίες/διεργασίες των παραγωγικών μονάδων, που επιδρούν και στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Σημασία δίνεται αφενός στην τήρηση των κανονισμών και στην πρόληψη, και αφ’ ετέρου στη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των πόρων που διατίθενται προς αυτή την κατεύθυνση (οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνολογικών).

Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας είναι αρμόδιο για την απρόσκοπτη τήρηση και συνεχή βελτίωση του συνόλου των διαδικασιών της, σχετικά με τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις κεντρικές εγκαταστάσεις, στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας.