Δύο σημαντικά βήματα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας επιχειρεί να κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας τον καθορισμό βέλτιστων, από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, καθώς και την κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης αριθμού των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).

Στην κατεύθυνση αυτή, το ΥΠΕΝ εκτιμά ότι είναι αναγκαίος ο επανακαθορισμός και η συμπλήρωση των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων, καθώς και ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του καθορισμού των χαρακτηριστικών των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, επιθυμεί να προχωρήσει στο σχεδιασμό μέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος, καθώς και στο σχεδιασμό μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος που απαιτούνται για την εκτέλεση του ΕΣΕΚ.

Στο ίδιο «πακέτο» εντάσσεται και η διαπιστωμένη ανάγκη επικαιροποίησης της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, δηλαδή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και του εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των ΚΣΜΚΕ.  Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι τα παραπάνω θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τα μέσα του 2023.