Τη δυνατότητα να τηλεκαταρτιστούν και να πιστοποιήσουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητές τους θα έχουν εργαζόμενοι στον κλάδο της μεταποίησης αλουμινίου, που θα ενταχθούν στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ώς τις 19 Μαρτίου, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικήςπλατφόρμας katartisialuminio.gr, ενώ το σχετικό πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στην ιδιωτική οικονομία, ανεξαρτήτως του σημείου της Ελλάδας στο οποίο κατοικούν.

Αναλυτικότερα, ο ΣΒΕ έχει αναλάβει ως δικαιούχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του Αλουμινίου». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Πρόκειται για τη δεύτερη πρόσκληση της συγκεκριμένης πράξης, η οποία αφορά υποψήφιους ωφελούμενους για το πρόγραμμα «Κατάρτιση αλουμινοκατασκευαστών», προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις που προέκυψαν στη συγκεκριμένη ειδικότητα από την υλοποίηση της πρώτης πρόσκλησης.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διαμορφώνεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 70 ωρών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται, και είναι είτε πλήρους απασχόλησης είτε εποχικά εργαζόμενοι είτε μερικής απασχόλησης.

Πηγή: capital.gr